Alt om Costa del Sol i Sydspanien
Sydspanien.dk

Malaga webcam
Malaga Webcam

Sydspanien.dk kan du læse alt om Costa del Sol - Andalusiens sydlige del.
DSS Almuñecar
Skrevet af Solkysten
Ordinær Generalforsamling i DSSGS Almuñecar afholdt i foreningens lokaler søndag den 4. februar 2007.

1. Formanden, Erling Kjær Hansen, bød medlemmerne velkommen og udtrykte glæde over at se så mange var mødt op. En speciel velkomst til de nye medlemmer.
Formanden oplyste at vi desværre igen i år havde mistet nogle af vore medlemmer: Alice Christiansen, Leon Dahl, Karen Steen, Bodil Hjort, Ruth Andersen, Inge Levinsen (Moster) og Kalle Sørensen.
Formanden bad forsamlingen rejse sig for at mindes de afdøde medlemmer. Efter et halvt minuts stilhed udtalte formanden et: Æret være deres minde.
Herefter gik formanden over til den ordinære generalforsamling. Første punkt var valg af dirigent, protokolfører og stemmetællere.

2. Bestyrelsen foreslog Ole Grønbek som blev valgt uden modkandidater.
Som protokolfører blev sekretæren, Ove Bendixen, valgt.
Som stemmetællere blev valgt foreningens revisor, Leif Hansen og Niels Lykke.
Dirigenten oplyste at generalforsamlingen var lovligt indkaldt med mindst 15 dages varsel.
Endvidere blev det oplyst, at der var fremmødt 78 stemmeberettigede medlemmer.
Herefter gav dirigenten ordet til formanden for aflæggelse af årsberetningen.

3. Herefter aflagde formanden sin beretning:
“I henhold til vor organisation, har de enkelte bestyrelsesmedlemmer – hver især for deres ansvarsområder – lavet en skriftlig beretning som er bragt i Solkystens januar- og februar nummer.
Evt. spørgsmål dertil vil blive besvaret af dem.
Jeg er glad for igen i år at kunne udtrykke min glæde over den velfungerende forening vi har.
Der er en positiv ånd i hele medlemsskaren - det sprudler af initiativer og virkelyst i en sådan grad, at vi næsten har en 100 % udnyttelse af vore lokaler.

Derfor er rengøringen en meget vigtig faktor. Hertil har vi entreret med et spansk rengøringsselskab som tiltrådte 1. marts sidste år. Det er væsentlig dyrere end sort arbejdskraft - men til gengæld for os helt risikofrit hvad forsikringsansvar angår - og det er en hel afgørende faktor. En ”sort” arbejdskraft ville kunne ruinere os med et erstatningskrav i tilfælde af en ulykke.

Derfor benytter vi os nu også kun af selvstændige håndværkere og får regninger på alt, for det vi sparer i moms står jo slet ikke i forhold til den risiko vi påtager os. Vor forsikring dækker kun medlemmerne og vore lejlighedsvise gæster.

Nu vi er ved forsikringsområdet så er der et ringbind i garderoben som bl.a.indeholder en kopi af forsikringspolicen samt telefonnummeret på Winthertur’s  skadeafdeling.

D.v.s., at enhver der måtte være tilstede på et skadestidspunkt straks kan anmelde skaden. De har 24 timers service og har egne håndværkere - man kan vælge sprog.

Af aktiviteter vil jeg specielt fremhæve det førstehjælpskursus det lykkedes os at få afviklet i efteråret - med ca. 40 deltagere. Vi ved alle hvor afgørende en hurtig førstehjælp kan være for den videre behandling. Vor instruktør vender tilbage her i februar og han er frisk på endnu et par kurser. Det stedlige civilforsvar var så venlige at låne os en dukke – endda en meget avanceret dukke, så kursisterne får lejlighed til at indøve både kunstigt  åndedræt og hjertemassage. Jeg vil kraftig opfordre til at man tilmelder sig det kommende kursus på opslagstavlen.

Fra 1. marts gik vi over til at benytte Solkysten som vort blad. Det har vist sig at være et godt valg. Vi får en rigtig god behandling og de er meget servicemindede. Derfor vil vi også gerne hjælpe såvel bladet med at sælge som vore medlemmer med at købe håndbogen ”Bo på Solkysten” - solgt ca. 30 eksemplarer.
Men årets hit har været ”Evas historie” - som i øvrigt også er blevet trykt med assistance fra Solkysten. Foruden at den giver et glimrende indblik i hvordan foreningen er blevet til så er den også skrevet med et tilpas gran af humor således at den tilmed er underholdende læsning. Vi sælger den for kun 5 euro, og jeg vil på det kraftigste anbefale folk at købe den, vi har omkring 250 stk. tilbage. Eva har beskrevet historien til og med 1996.

Jeg vil nu lægge mig i selen for at komme videre derfra og har da allerede tilsagn om bistand fra Leif Hansen. Måske kan Knud Thomsen, som også har været meget aktiv i foreningen, afse     tid til at være med. Eva slipper selvfølgelig heller ikke.

Når man ser tilbage på medlemstallet gennem årene, så har de faktisk ikke ændret sig ret meget. F.eks. var der 226 medlemmer i 1995 og nu er vi vel knapt 300. Jeg tror at medlemstallet også fremover vil ligge omkring det nuværende antal. Vel fik vi omkring 43 nye sidste år, men der er også hele tiden en vis afgang, enten af naturlige årsager eller fordi folk flytter herfra. Jeg mener derfor, at vore lokaler er tidssvarende fremover.

Hvor skal vi dog være tilfredse med vore forgængere som købte lokalerne. Vi har ikke, som de andre foreninger, lejekontrakt og huslejestigninger at tænke på.

Gennem mange år har vi haft udlejning af Video og DVD film. Denne aktivitet ser ud til at være ved at blive overhalet af udviklingen på TV og computerområdet. Regnskabet viser i år et underskud på 45 euro, og da der er fredage hvor der har været enten ingen eller kun en enkelt udlejning, så mener vi ikke at kunne byde nogen at sidde med denne service. For at forenkle administrationen har bestyrelsen foreslået, at man tager 3 euro ved udlån og så refunderer de to ved aflevering. Så må vi se hvor længe det kan fortsætte.

Onsdag den 7. februar kl.19 afholder vi her i lokalerne et erfaringsudvekslingsmøde omkring spørgsmålene TV og trådløst netværk.

Vor beslutning om sommerlukning af lokalerne i juli og august har vist sig at være rigtige nok, så det regner vi med at gøre igen i år. Vi sparer både rengøring og el-forbrug til vore køle- og fryseskabe.
Europafesten, eller den internationale fest, i oktober blev atter en succes – om end ikke så givtig rent økonomisk som tidligere. Karins smørrebrød var et tilløbsstykke og Olivares havde en udstilling af deres danske fødevarer – og uddelte smagsprøver. Bente Neustrup udstillede igen sine flotte bronzefigurer. Jeg synes, at det er meget vigtigt at Danmark og Dannebrog er repræsenteret ved denne internationale fest og derfor skal der lyde en stor tak til alle de som afsatte dagen og hjalp til – for der er brug for mange hænder. Den største ulykke var, at de kolde bajere slap op - folk ville ikke købe de varme øller. Det var faktisk ølsalget der gjorde at vi gik derfra med et beskedent overskud.   

Derfor beder jeg til, at såfremt man skal renovere sit køkken at man da betænker  foreningen med det gamle køleskab og evt. køletasker.

Al brug af lokalerne hviler på gensidig tillid - og det skal det også blive ved med. Vi har alligevel besluttet at hænge en kæde for indgangen til baren for at påpege, at kun bartender, aktivitetsledere  og bestyrelsesmedlemmer må betjene den. Jeg vil også lige repetere vores nøglepolitik. Det er den til enhver tid værende bartender der har ansvaret for udlevering af nøgler – og ikke mindst at de kommer tilbage igen.

Opslagstavlen er uundværlig, folk er selvfølgelig meget ivrige for at få     deres meddelelser sat op. Såfremt denne ivrighed også kunne række til at man tager sine opslag ned igen, så tror jeg det ville bedre overskueligheden eller mangel på samme, som mange anker over.

Vor forening har fem æresmedlemmer: Merete og Orla Sørensen, Inger og Jens Baggesen samt Eva Hågensen. Orla Sørensen og Eva Hågensen er tillige æresmedlemmer af Almuñecar By. Denne udnævnelse får man ved Europafesten efter indstilling fra vor bestyrelse.

Jeg vil slutte med at sige en stor tak for den store imødekommenhed og velvilje vi altid møder når vi beder om en håndsrækning. Også en tak til mine bestyrelseskolleger for det gode samarbejde vi har.”

Erling Kjær Hansen
Formandens beretning blev godkendt.

4. Foreningens kasserer fremlagde og gennemgik regnskabet som udviste indtægter på € 18.421,00 og udgifter på € 17.816,00 hvilket gav et overskud på € 605,00.
Status udviste en balance på € 152.590,00 og en formue på € 52.262,00.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
Herefter afsluttede dirigenten den ordinære generalforsamling. Formanden takkede forsamlingen for fremmødet og dirigenten for ledelsen.
Referatet udarbejdet af Ove Bendixen, sekretær og Ole Grønbek, dirigent.                   
Ekstraordinær Generalforsamling i DSSGS Almuñecar afholdt i foreningens lokaler søndag den 4. februar 2007.

1. Efter en kort pause fra den ordinære generalforsamling bød formanden, Erling Kjær Hansen, velkommen til den ekstraordinære generalforsamling. Herefter gik formanden over til valget af dirigent, protokolfører og stemmetællere.

2. Bestyrelsen foreslog Ole Grønbæk som blev valgt uden modkandidater. Som protokolfører valgtes Ove Bendixen. Som stemmetællere blev valgt Leif Hansen og Niels Lykke.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at der var 78 stemmeberettigede medlemmer til stede.

3. Forelæggelse af budget for 2007 til godkendelse.
Kassereren, Jens Nielsen, forelagde budgettet som efterfølgende blev enstemmigt vedtaget.
Fastsættelse af kontingent for år 2008.
Kontingentet for år 2008 ville blive 40 € årligt som for år 2007.

4. Vedr. aktivitetsplaner, oplyste formanden, at foreningen havde set på nabolejligheden, men mente ikke det var nødvendigt at tænke mere i en evt. udvidelse af vore lokaliteter.
Eva Hågensen mente at der kunne skabes lidt mere plads hvis køkkenet blev gjort lidt mindre.

5. Valg til bestyrelsen.
Dirigenten oplyste, at flg. bestyrelsesmedlemmer, som var villige til genvalg, var på valg: formanden Erling Kjær Hansen og sekretæren Ove Bendixen.
Begge blev enstemmigt genvalgt.

6. Valg af revisor.
På valg var Leif Hansen som blev genvalgt.
Den anden revisor, Niels Lykke, oplyste at han ikke ville være hernede næste år og derfor måtte der findes et andet medlem til at tage over. Erik Petersen blev indstillet til posten og valgt.

7. Der var ingen forslag til vedtægtsændringer.

8. Der var ikke nogen indkomne forslag.   

9. Der var ingen der ønskede ordet under eventuelt.
Dirigenten afsluttede herefter den ekstraordinære generalforsamling og takkede for god ro og orden. Endvidere takkede formanden dirigenten for en vel ført ekstraordinær generalforsamling samt medlemmerne for det flotte fremmøde.
Referat ved Ove Bendixen, sekretær og Ole Grønbek, dirigent.   

Vandreture
Birgit og Flemmings vandreture er en kæmpesucces – I må da have nogle morsomme oplevelser på disse ture.
Kom med nogle indlæg – dette gælder også alle de andre aktiviteter!!
Sonja

Dansk Spansk Samvirke Almuñecar
Urb. La Najarra • Blq. 2 bajo - Avda. de Europa 30
tlf. 958 633 755
Bestyrelse:
Formand: Erling Kjær Hansen, tlf. 958 63 91 35, lyngtoften@hotmail.com
Næstformand: Jes Andresen, tlf. 958 63 93 10, jesa@mail.dk
Sekretær: Ove Bendixen, tlf. 958 63 05 27, bendix@telefonica.net
Kasserer: Jens Nielsen, tlf. 958 61 23 12 nielsenjens@terra.es
Øvrig bestyrelse:
Inge Wittchen, tlf/fax. 958 630 227
Preben Loumann, tlf. 958 88 02 58, loumann@wanadoo.es
John Bergqvist, 958 63 90 87, bergq@post6.tele.dk
Lokalredaktør: Sonja Jacobsen, tlf. 958 63 48 23, holajacobsen@hotmail.com
Tilmeld nyhedsbrevVersion til udskrift · Send til en ven


Solkysten
Skrevet af: Solkysten
Denne artikel er bragt med tilladelse fra Magasinet Solkysten. Gå direkte til hjemmesiden: Solkysten

Læs flere artikler fra samme udgave af Solkysten
Solkysten - Marts 2007
Solkysten - Marts 2007

Sydspanien.dk
Fakta om Spanien
Real Estate | Rentals | Rejseoversigten - Spanien | Rejs-Med.dk til Spanien | Klikket.dk om Spanien | Billig-Flybillet.dk | Flybilletter til Spanien | Flyrejser - Andre lande | Boliger | Bolig | Billeje Malaga