Alt om Costa del Sol i Sydspanien
Sydspanien.dk

Malaga webcam
Malaga Webcam

Sydspanien.dk kan du læse alt om Costa del Sol - Andalusiens sydlige del.
Skat i Spanien
Skat i Spanien
Otium i Spanien - husk skatten!
Rigtig mange drømmer om at tilbringe deres otium under varmere himmelstrøg og Spanien er mange danskeres favorit.
Dette skyldes ikke bare det mildere klima i almindelighed, men også i særdeleshed det mildere skatteklima.

Denne artikel er forældet, da dobbeltbeskatningsaftalen er ophævet.
Læs mere under skat og jura

Af BDO Skat, september 2005
Download artiklen som PDF

Ophør af fuld dansk skattepligt
For at kunne opnå fordelene ved den lavere beskatning i Spanien, skal man opfylde to betingelser:
1. Man skal bringe den fulde danske skattepligt til ophør.
2. Man skal tilmelde sig fuld skattepligt i Spanien.
Det sidste forudsætter, at man anskaffer sig en bolig og lader sig registrere ved de lokale myndigheder.

Bemærk, at i Spanien skal man opholde sig i landet i mindst 183 dage inden for et kalenderår for at være fuld skattepligtig, medmindre det kan dokumenteres, at centrum for livsinteresserne - arbejde eller familie - er i Spanien.
Opgivelse af den fulde danske skattepligt forudsætter, at man ikke længere råder over en helårsbolig her i landet, og at man sammenlagt ikke opholder sig over 6 måneder i sammenhæng i Danmark.
Ønsker man en form for prøveperiode, eller har man svært ved at forlige sig med tanken om at sælge sit dejlige hus, kan man starte med at udleje det. Det skal ske på en uopsigelig lejekontrakt af en varighed på mindst 3 år. Flytningen skal være reel.
Man må gerne have et sommerhus uden helårsstatus i Danmark. Mange udlandsdanskere vælger således at tilbringe en del af sommeren/ferier her i landet i deres sommerhus. De samlede ophold her i landet må ikke overstige 6 måneder, og det må frarådes at lægge sig tæt op ad grænsen.
Kortvarige ophold i udlandet, mens man i øvrigt bor i Danmark, tæller med i de 6 måneder. Hvis man således opholder sig i det danske sommerhus en del af sommeren, vil fx en golfweekend i Skotland tælle med i Danmarksopholdet.

Fraflytningsbeskatning
Ved ophør af den fulde danske skattepligt skal der ske beskatning i Danmark af visse urealiserede avancer, også populært kaldet havelågeskat.
Der skal således betales skat af urealiserede aktiegevinster, som om aktierne blev solgt på tidspunktet for flytningen til udlandet. Altså skat af en fiktiv fortjeneste.
Der kan også blive tale om beskatning af visse indskud på pensionsordninger foretaget kort tid inden flytningen. Ved flytningen sker der endvidere beskatning af genvundne afskrivninger på f.eks. udenlandske investeringsejendomme, kursgevinster på gæld, fordringer og finansielle kontrakter samt beskatning af urealiseret gevinst på aktieoptioner.
Aktieavancebeskatning Ophør af fuld dansk skattepligt sidestilles med salg af aktierne. Der skal således opgøres aktieavance for alle aktier og anparter.
Det er muligt at få henstand med betaling af skatten.

Skat af pensionsindskud Der skal ske efterbeskatning, hvis arbejdsgiveren i årene inden flytningen har foretaget ekstraordinært store indbetalinger til pension.
Det skal forstås sådan, at kun hvis der er sket stigninger i indbetalingerne i forhold til de pensionsindbetalinger, der var aftalt ved udgangen af år 5 (for hovedaktionærer år 10) før skattepligtsophøret, skal en del af indbetalingerne efterbeskattes. Og kun hvis pensionsindbetalingerne overstiger 20% af den samlede lønindtægt inkl. pensionsindskuddet fra den pågældende arbejdsgiver.
Det særlige pensionsindskud på max. 2.249.800 kr. (2005), der kan foretages ved ophør af virksomhed, genbeskattes ikke ved fraflytning.


Begrænset skattepligt
Selvom den fulde skattepligt til Danmark er ophørt, kan der stadigvæk blive tale om skat hertil. Skatten er dog begrænset til visse indkomsttyper fra kilder her i landet afhængig af reglerne i dobbeltbeskatningsaftalen mellem Danmark og Spanien.
Pensionsudbetalinger vil ikke blive beskattet i Danmark ved flytning til Spanien, da Spanien i henhold til dobbeltbeskatningsaftalen har retten til at beskatte hovedparten af pensionsudbetalinger med løbende udbetalinger.

Det gælder både offentlige pensionsudbetalinger – herunder folkepensionen – og udbetalinger fra private pensionsordninger.
Der er to undtagelser. Den ene gælder for tjenestemandspensioner, som fortsat kan beskattes i Danmark. Den anden gælder alle former for kapitalpensioner med sumudbetaling. Her kan Danmark også efter fraflytning opkræve afgiften på enten 25% eller 40%, som skal betales, når kapitalpensionen ophæves.
Mange vælger derfor at ændre deres kapitalpensioner til en ratepension inden flytningen. Herved kan de dels undgå den danske afgift, og dels vil de ofte opnå en mindre indkomstskat af udbetalingerne i Spanien.


Overskud af en personligt ejet virksomhed i Danmark, skal ligeledes beskattes i Danmark. Herunder lejeindtægter ved udleje af den tidligere privatbolig.
Såfremt man har et sommerhus i Danmark, der ikke udlejes, vil der blive opkrævet ejendomsværdiskat heraf.
Ved udbetaling af aktieudbytte fra danske selskaber, skal der betales 15% i udbytteskat til de danske skattemyndigheder, ligesom der i de første 5 år efter fraflytningen skal betales en skat på 10% af renteindtægter fra Danmark.
Løn, der udbetales fra en dansk virksomhed, beskattes, men kun når arbejdet er udført i Danmark. Bestyrelseshonorarer fra danske selskaber er begrænset skattepligtige, uanset hvor bestyrelsesmøderne afholdes.
Ovenstående indtægter vil som udgangspunkt også være skattepligtige i Spanien. For at undgå dobbeltbeskatning af den samme indkomst, vil der blive givet et nedslag i den spanske skat med et beløb svarende til det mindste beløb af den i Danmark betalte skat eller den i Spanien beregnede skat.


Beskatning i Spanien
Det spanske skattesystem bygger ligesom det danske på globalindkomstprincippet.
Det betyder, at man i Spanien skal betale skat af hele sin indkomst, uanset om den helt eller delvist hidrører fra udlandet.
Det spanske skattesystem er et progressivt skattesystem med en marginalskattesats på op til ca. 45% inkl. regionale skatter. Marginalskatten betales af den del af indkomsten, som overstiger, hvad der svarer til ca. 340.000 kr.

Pensionsudbetalinger beskattes som udgangspunkt som al anden indkomst, men der skelnes dog mellem forsikringsordninger og opsparingsordninger.
Private forsikringsordninger beskattes som udgangspunkt efter de almindelige regler, men det er kun en procentdel af den årlige udbetaling, der skal beskattes. Denne procentdel kan variere fra 15% til 45% af pensionsudbetalingen afhængig af den forsikredes alder eller udbetalingsperiode.
Hvis den pensionsberettigede fx er mellem 60 og 69 år på det tidspunkt, hvor udbetalingerne starter, skal der kun betales skat af 25% af udbetalingerne på en livrente.

For opsparingsordninger beskattes hele udbetalingen som hovedregel. Alternativt vil den årlige værditilvækst af ordningen skulle beskattes i Spanien.
Der skal ikke betales sociale bidrag af pensionsudbetalinger i Spanien, uanset om man måtte være omfattet af de spanske regler om social sikring.
Der skal ikke betales skat af lejeværdien af egen bolig i Spanien, forudsat det er den primære bolig. Der skal betales skat af en lejeværdi af en sekundær bolig, hvad enten den er beliggende i Spanien eller i udlandet, eksempelvis et sommerhus i Danmark.
Lejeværdien beregnes som hovedregel med 2% af ejendomsværdien.
Ved salg af den primære bolig er avancen skattefri, men kun hvis man køber en ny bolig inden for 2 år. Hvis man ikke anskaffer en ny bolig inden for 2 år, beskattes avancen med 15%, hvis boligen har været ejet i mere end 1 år.
Har boligen været ejet mindre end 1 år, beskattes avancen med 35%. Sælger man et fritidshus gælder det også, at avancen beskattes med 35%.
Udbytte beskattes som udgangspunkt som anden indkomst i Spanien.

Udbytte fra spanske selskaber beskattes efter specielle regler, der reelt kan medføre, at sådanne udbytter kan være skattefrie. Dette gælder ikke for udbytter fra udenlandske selskaber, herunder danske selskaber.
Aktieavance beskattes som anden indkomst, hvis ejertiden for aktierne er mindre end 1 år. Er ejertiden over 1 år, beskattes aktieavance som hovedregel kun med 15%.
Renteindtægter beskattes som almindelig indkomst.
I Spanien opkræves der formueskat med fra 0,2% til 2,5%. Der er tale om et progressivt formueskattesystem.
Der er bundfradrag på ca. 1.200.000 kr.
Reglerne omkring arv og arveafgift er væsentligt anderledes end de danske regler. Det er således ikke muligt for en efterlevende ægtefælle at sidde i uskiftet bo.Social- og sygesikring
Har man nået folkepensionsalderen eller fået tilkendt dansk social pension på det tidspunkt, hvor man flytter fra Danmark, vil man kunne opnå tilladelse til fortsat at være omfattet af danske regler for social– og sygesikring.
Det er dog en betingelse, at man ikke er i beskæftigelse.
Er man dækket af danske regler, skal der ikke betales bidrag til sygesikring, hverken i Danmark eller i Spanien.
Har man ikke nået folkepensionsalderen eller har fået tilkendt dansk social pension, på det tidspunkt, hvor man flytter til Spanien, er man ikke længere omfattet af den danske sociallovgivning og sygesikring. I stedet er man henvist til at søge om optagelse i det spanske sygesikringssystem.
Man kan senere blive omfattet af det danske system, når man igen opfylder betingelserne.Yderligere oplysninger:
Artiklerne om skat i BDO’s ”Værd at Vide”-serie skrives af medarbejdere i
BDO Skat, der er en del af BDO ScanRevision, men drives som et selvstændigt
skatterådgivningsfirma med en ikke ubetydelig portefølje af egne
kunder. Artiklerne indeholder informationer af generel karakter, som ikke
uden yderligere undersøgelser bør lægges til grund for konkrete dispositioner.
Kristineberg 3
2100 København Ø
Tlf.: 39 15 53 00
Fax: 39 15 53 01
E-mail: skat@bdo.dk
www.bdoskat.dk

 
Tilmeld nyhedsbrevVersion til udskrift · Send til en ven
Solkysten

Solkystens Golf Service


Sydspanien.dk
Fakta om Spanien
Real Estate | Rentals | Rejseoversigten - Spanien | Rejs-Med.dk til Spanien | Klikket.dk om Spanien | Billig-Flybillet.dk | Flybilletter til Spanien | Flyrejser - Andre lande | Boliger | Bolig | Billeje Malaga