Alt om Costa del Sol i Sydspanien
Sydspanien.dk

Malaga webcam
Malaga Webcam

Sydspanien.dk kan du læse alt om Costa del Sol - Andalusiens sydlige del.
DSS Almuñecar
Skrevet af Solkysten
Kære medlemmer og andre læsere!
Det er med stor optimisme og forventninger, at vi nu har indledt samarbejde med Solkysten.
Lysten til dette skift er modnedes gennem flere år, for hvad nytter skriftlige aftaler, hvis der ikke er nogen samarbejdsånd bagved?

Fortiden kan vi ikke ændre på, og det er spildte kræfter at ærgre sig.
Det er glædeligt at konstatere, at det er en enig bestyrelse og en stor opbakning fra generalforsamlingens side, at vi nu kan tage dette skridt.
Erling Kjær Hansen

Ordinær
generalforsamlingen den 5. februar 2006
Formanden bød velkommen og startede med at mindes de – desværre alt for mange medlemmer – vi mistede i det forløbne år:
Egon Jespersen–Kruth - Asger Kornerup Larsen - Børge Hilfred - Elisabeth Vestergaard - Frede Møller Madsen - Gerda Bager - Henning Jørgensen, æresmedlem - Kai Hahn, æresmedlem - Kaj Willefort - Marie Vestergaard - Niels Neystrup - Svend Berg Clausen - Yngve Nestén.
Der blev holdt et halvt minuts stilhed for at ære deres minde.
Derefter bød Formanden velkommen – specielt til de nye medlemmer.
Herefter gik vi i gang med den ordinære generalforsamling for 2006.
Ole Grønbek blev valgt som dirigent.

Nye æresmedlemmer. Bestyrelsen havde besluttet at udnævne INGER BAGGESEN og MERETE P. SØRENSEN til æresmedlemmer, hvilket skete på generalforsamlingen. Inger Baggesen og Merete P. Sørensen har gennem alle årene, lige siden foreningens start, hver på deres område bidraget til foreningens gode gænge. Det var derfor en stor glæde at overrække dem dette æresmedlemsbrev og igen skal lyde en stor tak for den aktive indsats.

Formandens reviderede beretning:
For spanskundervisningens områder har vi mistet begge vore undervisere gennem flere år – Kurt Eskildsen og Virginia – herfra skal lyde en stor tak til jer begge for den indsats I har gjort.
Mireya Holm har stillet sig til rådighed, det er der stor tilfredshed med og jeg håber vi kan finde nye lærerkræfter inden hun forlader os – til fordel for andre af hendes mange gøremål.

Tak til Mireya for din hjælp i nødens stund
Jytte Hansen har stoppet sin yogaundervisning efter mange år. Der er mange der savner yoga’en – men desværre har ingen endnu meldt sig til at tage over.
En stor tak til Jytte Hansen for den mangeårige indsats.
Sangaften er desværre også stoppet. Inger og Jens Baggesen har lagt et stort arbejde i disse aftener lige siden 1993.
En stor tak til Inger og Jens for deres indsats gennem alle årene.
De øvrige aktiviteter fungerer fint og jeg vil gerne rette en tak til alle aktivitetslederne, det er jer der er krumtappen i den daglige drift.

Bartenderen, Anders Wendel skal ikke glemmes. Anders yder os en meget vigtig service.
Men hvad er et foreningsliv – og især vort fredagstræf – uden noget godt dansk mad.  Karin, med hjælp af Anja klarer køkkenet med bravour og det er vi meget glade for.  
                  
Også Aksel Wittchen skal have en stor tak - han sørger for vores affaldscontainer bliver tømt.
Elforsyningen er efter svære strabadser nu endelig bragt i orden.
Rengøring af vore lokaler er en meget vigtig ting. Vi var ikke tilfreds med den standard vi havde, og har derfor indgået en aftale med et spansk rengøringsselskab.

Det trådte i kraft fra nytår. Dette er vi foreløbig tilfreds med – dog koster det os noget mere.
Sidste år måtte vi henlægge generalforsamlingen til Hotel Helios idet vores kloakpumpe var brudt sammen.
Vi har nu fået installeret en ny pumpe – og købt en reserve – som er klargjort og hurtig kan skiftes.
Europafesten var den 15.oktober. Fremover altid den tredje lørdag i oktober.

Da det jo var HCA’s 200 års fødselsdag, havde vi fokuseret på det.
Vi lånte udstillingsplancer og videofilm.
Filmfremvisningen blev en fiasko i det stærke sollys.
Bente Neystrup havde udstillet sine flotte – og meget kostbare – HCA figurer. Det var en succes – ligesom vort smørrebrød som sædvanlig næsten blev revet væk.

Vi kan hvert år indstille et af vore medlemmer til en kommunal æresplatte. I år havde vi indstillet Kai Hahn, men sådan skulle det ikke gå. Han fik dog stor glæde af at vide at han var indstillet.
Hidtil har Eva Haagensen og Orla Sørensen modtaget æresplatten.

Så lidt om foreningens historie.
Eva Haagensen, som har været hernede i mange år, var sammen med Orla Sørensen og andre dem som startede vor forening.

Eva har nu skrevet foreningen historie fra starten og til 1996.
Den er endnu ikke helt færdigredigeret, og Eva arbejder med at krydre den med nogle billeder. Det er tanken at lave et lille hæfte, som man kan købe i Foreningen – og jeg kan forsikre at det er godt skrevet og det er spændende læsning.
Vort medlemsblad LA DANESA.

Det har gennem mange år haltet noget med vort samarbejde – hvis dette ord overhovedet kan bruges – ligesom leveringen altid har været problematisk.

Vi har derfor i bestyrelsen ved flere lejligheder talt om at tage kontakt med SOLKYSTEN.
Vi agter herfor at skifte til SOLKYSTEN fra 1. marts.
Erling Kjær Hansen


Ekstraordinær generalforsamling den 5. februar 2006
1. Velkomst.

2. Valg af dirigent og stemmetæller.
Bestyrelsen foreslog Ole Grønbæk, der blev valgt
Leif Hansen, foreningens revisor blev valgt som stemmetæller.

3. Forelæggelse af budget for 2006 til godkendelse.
Kassereren, Jens Nielsen, forelagde budgettet som efterfølgende blev enstemmigt vedtaget.

4. Fastsættelse af kontingent for år 2007.
Formanden oplyste, at kontingentet for år 2007 vil være uændret.
   
5. Valg til bestyrelsen.
Flg. bestyrelsesmedlemmer var villige til genvalg:
Næstformand Jes Andresen
Kasserer Jens Nielsen
Bestyrelsesmedlem Preben Loumann
Alle blev enstemmigt genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Edna Aalund ønskede ikke genvalg.
Inge Wittchen blev uden modkandidater enstemmigt valgt.

6. Valg af revisor.
På valg var Niels Lykke som blev genvalg.

7. Indkomne forslag.
Vedr. rygning i foreningens lokaler.
Arild Svendsen havde indsendt forslag vedr. rygning i foreningens lokaler og kommenterede det. Det blev foreslået, at rygning skulle være tilladt i cockpittet og - ikke i selve lokalet. Der blev også henvist til den nye lov angående rygning i offentlige lokaler.
Forslaget blev sat til afstemning. 10 stemte for forslaget og 78 imod, hvormed forslaget faldt.
Vedr. reduceret kontingent.
Sonja Jacobsen havde indsendt forslaget på andres vegne. Forslaget handlede om, at det skulle være muligt at være medlem for et reduceret kontingent for dem som kun er hernede i kortere tid.
Alice Rasmussen oplyste, at dette spørgsmål tidligere havde været forelagt og at det var blevet undersøgt rent juridisk og viste sig at det ikke var lovligt.
Forslaget blev trukket tilbage.
Bestyrelsens forslag vedr. ændring af bestemmelserne vedr. betaling af kontingent.
Medlemmer betaler det af generalforsamlingen fastsatte årlige kontingent, jvf. vedtægterne Artikel 19, pkt. d.
 Nye medlemmer der indmelder sig efter 1. okt. betaler et reduceret kontingent for det pågældende år og samtidig kontingent for det kommende år.
Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent for et kalenderår senest inden generalforsamlingen for det pågældende år, vil det blive betragtet som udmeldelse af foreningen og medføre sletning i medlemslisten, jf. vedtægt Art. 17, pkt. 3.
Forslag til fremtidig opkrævning af indmeldelsesgebyr.
Ved fremtidig indmeldelse i DSSGS opkræves udover kontingentet for det aktuelle år et indskud på euro 10,00.
Tidligere medlemmer, der er slettet af foreningens medlemskartotek, men ønsker at genindtræde som medlem, opkræves tilsvarende indskud.
Bestyrelsen udbeder sig derfor generalforsamlingens tilslutning til begge forslag.
Efter en kort debat satte dirigenten de to forslag til afstemning.
Første forslag blev enstemmigt vedtaget.
Andet forslag blev trukket tilbage på baggrund af stemmelighed, 44 for og 44 imod, 8 undlod at stemme.
8. Eventuelt.
Aktivitetslederen for golf, Ole Petersen, meddelte at han omgående trak sig som aktivitetsleder grundet nogle hændelser med nogle golfspillere.


Værd at vide

Figentorvet
Tonny og Christina (Argentina Steakhouse) overtager pr. 1. marts 2006  tapasbaren på Figentorvet – held og lykke med det!!
   
Vandreture
Der er stadigvæk stor tilslutning til vandreturene om onsdagen – mødested kl. 11.00 foran klubben.

Petanque
Petanque kan også trække mange mennesker - ca. 40 personer hver gang – om mandagen kl.16.00 bag alderdomshjemmet.

Pigeklubbens loppemarked
Ja, så har Pigeklubben igen gjort et kæmpearbejde med det årlige loppemarked. Der var indkommet mange gode ting og mange gjorde et godt køb.
Merete var igen god ved mikrofonen til auktionen og der blev budt så det var en lyst.
De ting vi ikke slap af med på ”loppedagen” er givet til en hjælpeorganisation, så der nu er plads i kælderen til at begynde forfra. 

Køkkenet serverede dejlige tapas og det hele fungerede perfekt takket være Pigeklubbens medlemmer der gjorde et rigtig godt arbejde - stor tak for hjælpen.
Rakna

Aktivitetskalender
Da der ofte bliver ændret på aktivitetskalenderen bedes man holde sig ajour på opslagstavlen i klubben.
Dog håber vi, at det i år lykkedes os af få aktivitetskalenderen for efteråret med i vores indlæg i september nummeret.
Sonja

DANSK SPANSK SAMVIRKE
Urb. La Najarra • Blq. 2 bajo
Avda. de Europa 30
Tlf. 958 63 37 55
Bestyrelse:
Formand:
Erling Kjær Hansen,
tlf. 958 63 91 35,
E-mail: lyngtoften@hotmail.com
Næstformand:
Jes Andresen,
tlf. 958 63 93 10,
E-mail: jesa@mail.dk
Sekretær:
Ove Bendixen,
tlf. 958 63 05 27,
E-mail: bendix@telefonica.net
og bendix@city.dk
Kasserer:
Jens Nielsen,
tlf. 958 61 23 12
E-mail: nielsenjens@terra.es
Øvrig bestyrelse:
Inge Wittchen,
tlf/fax. 958 630 227
Preben Loumann,
tlf. 958 88 02 58,
E-mail: loumann@wanadoo.es
John Bergqvist,
tlf. 958 63 90 87,
E-mail: bergq@post6.tele.dk
Lokalredaktør:
Sonja Jacobsen,
tlf. 958 63 48 23,
E-mail:
holajacobsen@hotmail.com
Tilmeld nyhedsbrevVersion til udskrift · Send til en ven


Solkysten
Skrevet af: Solkysten
Denne artikel er bragt med tilladelse fra Magasinet Solkysten. Gå direkte til hjemmesiden: Solkysten

Læs flere artikler fra samme udgave af Solkysten
Solkysten - Marts 2006
Solkysten - Marts 2006

Sydspanien.dk
Fakta om Spanien
Real Estate | Rentals | Rejseoversigten - Spanien | Rejs-Med.dk til Spanien | Klikket.dk om Spanien | Billig-Flybillet.dk | Flybilletter til Spanien | Flyrejser - Andre lande | Boliger | Bolig | Billeje Malaga